Vende të lira pune – Zyrtar/e Ligjor/e (2 Vende)

Në bazë të skemës organizative në fuqi dhe nevojës për plotësimin e vendeve të lira të punës në Zyrën Ligjore, BM GROUP SH.P.K. më datë 08.08.2022 shpall vende të lira pune:

Pozicioni i punës: Zyrtar/e Ligjor/e (2 Vende)

Lokacioni: Prishtinë

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Ofron këshilla ligjore për të gjitha çështjet e kërkuara brenda departamentit duke përfshirë edhe kërkesat nga departamentet tjera;
 • Harton marrëveshje/kontrata dhe çështje tjera sipas nevojave të kompanisë në bashkëpunim me departamentet tjera;
 • Përpilon padi, përgjigje në padi, propozime, kallëzime penale, ankesa, përgjigje ndaj ankesave si dhe çështje tjera sipas nevojës;
 • Paraqitet në Gjykata si përfaqësues dhe mbron lëndët e Kompanisë;
 • Bashkëpunon me departamentet e Kompanisë për të ndihmuar në realizimin e projekteve të ndryshme;
 • Kryen hulumtime dhe drafte, përkatësisht opinione ligjore, memorandume, përmbledhje mbi çështje të ndryshme sipas mënyrës dhe kohës së kërkuar;
 • Rishikon dokumentet ekzistuese të Kompanisë, siç janë: Politikat dhe Procedurat, rregulloret e ndryshme, marrëveshjet, etj, me qëllim të përmirësimit dhe mbrojtjes së interesave të Kompanisë si dhe harmonizimin e të njëjtave me rregulloret dhe ligjet në fuqi;
 • Performon vazhdimisht edhe detyra të tjera të kërkuara varësisht nga nevojat e Kompanisë.
 • Kualifikim Universitar, Fakulteti Juridik;
 • Preferohet provimi i Jurisprudencës;
 • Minimum 2 vite eksperiencë pune në fushën Ligjore;
 • Njohuri të shkëlqyeshme të sistemit ligjor dhe ligjeve të Kosovës;
 • Njohja e gjuhës Angleze është përparësi por jo e domosdoshme;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të paketës së MS Office;
 • Kategoria B e vozitjes është e domosdoshme;
 • Aftësi të mira të vendimmarrjes dhe aftësi për të vlerësuar rrezikun;
 • Të jetë person bashkëpunues, pozitiv dhe i hapur për punë ekipore.

SI TË APLIKONI

Ju mund te dërgoni aplikimin tuaj përmes adresës sonë të e-mailit: info@bmgroup-rks.com duke bashkangjitur dokumentet e mëposhtme:

 • CV,
 • Diplomën e kualifikimit,
 • Certifikatën e provimit të Jurisprudencës (nëse keni),
 • Dëshmi nga përvoja e punës,
 • Letër reference,
 • Certifikata/Vërtetimi që nuk jeni nën hetime nga Gjykata,
 • Certifikatat e trajnimeve të ndjekura (nëse keni),

Aplikimi është i hapur deri më datë: 15.08.2022, në ora 14:00.

SHËNIME ME RËNDËSI:

Aplikimet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikimet e mangëta refuzohen.

Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret dhe që përzgjidhen në listën e ngushtë do të kontaktohen.

 

2022-08-08T08:24:40+00:00